TMMOB Mimarlar Odası

Trabzon Şubesi | Üyelik Koşulları

Yeni Kayıt için Gerekli Evraklar

 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Diplomanızın aslı ile beraber 2 Adet Noter Tasdikli fotokopisi veya okuldan 2 adet “ASLI GİBİDİR” yapılmış sureti (E-devletten alınan Mezun Belgesi, Geçici Mezuniyet Belgesi veya diploma yerine kabul edilmemektedir.)
 • Mezuniyetinizin ardından eğer diplomanızı almamışsanız ve mezuniyetinizin üzerinden 1 yıl geçmemiş veya evrağın geçerlilik süresi bitmemiş ise Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı ve 2 Adet Noter Tasdikli fotokopisi veya okuldan 2 adet “ASLI GİBİDİR” yapılmış sureti (Diplomanızı aldıysanız Geçici Mezuniyet Belgesi ile işlem yapılmamaktadır.)
 • Diplomanız e-imza ile imzalanmışsa yukarıdaki belgelere ek olarak 2 adet e-devletten alınan mezun belgesi de getirilmelidir. 
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet fotokopisi
 • İkametgah (E-devletten alınabilir.)
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-devletten alınan barkodlu belge)
 • Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat borçları (yıl x 960TL.)
 • Kayıt ücreti: 2023 yılı için: 200 TL.

Not: Mezuniyet tarihinden oda kayıt tarihine kadar olan dönemde sigortasız süreler e-devlet üzerinden SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü yazılarak alınan barkodlu belge alınarak ibraz edildiğinde, sigortasız olduğu dönemin aidatı alınmamaktadır.  

Yurt dışı üniversite mezunlarının, YÖK’den denklik belgesinin aslı ve 2 adet noter tasdikli fotokopisi, Denklik Belgesi kaldırıldıktan sonraki mezunlarda, diploma arkasında mutlaka denklik yerine geçen mühür olması gerekmektedir.

Yurt dışı üniversite mezunlarının evrakları Genel Merkeze gönderilmekte, Merkezden onay yazısı geldikten sonra kayıt işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kıbrıs Üniversiteleri hariç diğer yurt dışı üniversite mezunlarının ayrıca;

 • Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları.
 • Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili) getirmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)’nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

 

TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracatları Hakkında Yönetmelik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlgili Meslek Odasına Geçici Üye Olunması, Hak ve Yükümlülükler

Meslek Odasına Geçici Üyelik

Madde 12 – TMMOB Yönetim Kurulunun, Bakanlığa, otuz gün içerisinde yabancı hakkında olumlu görüş bildirmesi ve Bakanlığın yabancıya mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni vermesi üzerine, Bakanlıkça TMMOB‘ne bildirilen çalışma izni, aynı gün ilgili Meslek Odasına Birim tarafından iletilir. Yabancı, çalışma izni verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde ilgili Meslek Odasına geçici üye olarak kaydını yaptırmak zorundadır. Bu süre içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı meslek mensubunun çalışma izninin iptali için ilgili Meslek Odası, durumu Bakanlığa iletilmek üzere, TMMOB‘ne bildirir.

Geçici Üyelik Başvurusuna Eklenecek Belgeler

Madde 13 – (Değişik birinci ve ikinci fıkra : RG/25754 – 13.03.2005) Yabancı başvuru sahibi, geçici üyelik başvurusunu ilgili Meslek Odasına yapar ve başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeleri eklemek zorundadır:

a) Bakanlıktan alınan çalışma izin belgesi,
b) Türkiye‘deki mühendislik, mimarlık eğitimi verilen bir üniversiteden mezun olan başvuru sahipleri için lisans diploması aslı veya noter onaylı sureti, yurtdışı üniversite mezunları için, lisans diplomasının noter onaylı Türkçe tercümeli sureti ile Yüksek Öğrenim Kurumundan alınacak Denklik Belgesi,
c) Noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport örneği,
d) Türk vatandaşları ile evli olanların Noter onaylı evlilik cüzdanı örneği, vukuatlı nüfus kayıt tablosu,

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi (2023 yılı için geçerli)

18000,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi(2023 yılı için geçerli)

18000,-TL

Yabancı uyruklu mimarlar odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)’nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

Öğrenci Kayıt için Gerekli Evraklar

 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Başvuru tarihi itibariyle öğrenci olduğunu belirten ıslak imzalı Öğrenci Belgesi (E-devlet’ten alınan belge kabul edilmemektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve 1 Adet Fotokopisi
 • Öğrenci Kaydı; ücretsiz olarak, istenen evraklarla beraber şube tarafından verilecek belge imzalandığında yapılmaktadır.
 • Her öğrenci sadece üniversitesinin bulunduğu şehirdeki Mimarlar Odası şubesinden kaydını yaptırabilmektedir.
Close Search Window